ارگ پرستان خدمتگاران مردم نیستند

ای شب گرفته گان در عوض قدرت، خانه در دلهای محرومان تاریخ بنا کنید

          نصیر خالد تورنتو کانادا

nasirkhalidvoa@yahoo.ca

قبل از اعلام تاریخ انتخابات، سر و صدای های کاندید نما های ریاست جمهوری آنقدر زیاد بود که تصور میشد در روز اول ثبت نام چندین سر بشکند و دروازه دفتر انتخابات نیز تخریب گردد، اما نه تنها چنین نشد بلکه بیکباره تمام صدا ها فروکش شد و در عوض معاملات پشت پرده کاندیدان با یکدیگر آغاز گردید. گرچه در تمام جهان این یک رسم است که کاندید ها قبل از انتخابات با همدیگر ملاقاتهای داشته باشند تا از یکدیگر امتیازاتی کسب کنند با حفظ منافع ملی شان.

در افغانستان متاسفانه این نوع معاملات بر عکس بوده و بیشتر از همه منافع شخصی و گروهی خود را در نظر میگیرند که همین شیوۀ نادرست باعث ایجاد بحران در کشور ما شده است و روز تا روز منافع ملی ما را ضربه میزند.

به اساس امار کمیسیون انتخابات اضافه از 50 نفر تا کنون اسم نویسی کرده اند که تا کنون صرف 4 تن رسما اسناد خود را به این کمیسیون تقدیم نموده و از بقیه خبری نیست؟ قرار اطلاعات از منابع مختلف از داخل کشور بسیاری از کاندید ها که میدانند چانس برنده شدن ندارند در تلاش آن اند تا ببینند کدام پله در یکی دو روز اینده سنگینی بیشتر پیدا میکند تا همان طرف روان شوند. از دید مبصرین تعداد کثیری از کسانیکه قبلا از کاندیدی حرف میزدند و اکنون نظاره گر جریانات شده اند تلاش دارند تا  کاندیدی خود را الی روشن شدن قضیه پیچیده کاندید های اصلی و مطرح اعلان نکنند تا مبادا چانس بعدی را از دست بدهند و از امتیازات محروم شوند.

در عین زمان دیده میشود که کسانی با این تصور که قرعه فال بار دیگر بنام آقای کرزی رقم خواهد خورد با عجله و با وجود اختلافات عمیق که با کرزی دارند بطرف ارگ روان شده اند و دست بدامن کرزی زده اند تا در صورت برنده شدن آنها را در مقام و منصبی جا دهد. اینگونه افراد از جمله کسانی اند که صرف مطرح بودن خود را میخواهند و بس و هر گز در فکر خدمت بمردم نیستند. افراد فرصت طلب و معامله گر که فقط امتیاز میخواهند زودتر از دیگران نیز از صحنه برداشته میشوند چنانیکه در جریان هفت سال گذشته حکومت آقای کرزی  مشاهده شد.

تا دو روز دیگر فکر میکنم پرده از رخ ستیژ کنار خواهد رفت و آنچه در عقب پرده است برای همگان نمایان خواهد شد ولی بهتر است هموطنان ما در چنین شرایط اساس و تاریخی در  باره افراد دقیقا مطالعه کنند که چه کسانی واقعا کمر خدمت بسته اند و چه کسانی امتیاز طلب اند.

کشور ما در عوض اینهمه رئیس جمهور معامله گر و امتیاز طلب به خدمتگار صدیق و وطندوست نیاز دارد تا این کشتی بشکسته را به ساحل نجات برساند. آنچه در حکومت آینده برای ما افغانان مهم است این خواهد بود تا حکومت اینده براساس تطبیق قانون عمل نماید و از حکومت مصلحتی که تا کنون نتیجه خوبی نداده است پرهیز نماید.