انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

نصیر خالد - تورنتو

nasirkhalidvoa@yahoo.ca

بعد از انکه تاریخ جدید انتخابات توسط کمیسیون انتخابات اعلام شد، سازمان ملل متحد و جامعه ی جهانی از ان استقبال نموده و بعضی از کشور ها وعده کمکهای مالی نیز برای برگزاری انتخابات دادند. با این اعلان یک ماده از قانون اساسی افغانستان نقض گردید. نکته قابل تشویش این است که وظیفه اقای کرزی از اول جوزای سال اینده بپایان میرسد و ایشان باید الی برگزاری انتخابات ترک وظیفه نمایند اما چنانیکه جریانات میرساند رئیس جمهور کرزی حاضر نیست تا ترک مقام کند. همانسانیکه قبلا گفته بود ( ایلا دادنی چوکی نیستم).

اقای کرزی درجمع مردم درشهر میترلام ولایت لغمان گفتند: که با قانون دانان کشور در مورد کنار رفتن شان از وظیفه صحبت خواهند کرد و اشاره نمودند که حتی برای یک ثانیه حاضر نیستند بوظیفه خود بعد از ختم دورۀ معینه ادامه بدهند، اما یکروز قبل سخنگوی ریاست جمهوری برخلاف گفته های ایشان صحبت نموده و بر ادامه دوره کاری کرزی تا زمان برگزاری انتخابات تاکید نمود. این تناقص در گفتار میرساند که آقای کرزی برخلاف صحبت شان در شهر میترلام ولایت لغمان، حاضر نیستند از وظیفه کنار بروند  و اگر هم با قانون دانان صحبت کنند آنهم به احتمال قوی به نفع ایشان خواهد بود و تعدادی از طرفداران ایشان با صدور فتوای بر ادامه کار رئیس جمهور تاکید خواهند کرد که به این ترتیب ماده دیگری از قانون اساسی کشور توسط رئیس جمهور نقض خواهد گردید.

دوام کار رئیس جمهور تشویش دیگری را ببار اورده است، در صورتیکه در سال اینده بار دیگر کشور های تمویل کننده پول مصارف انتخابات را نپردازند امنیت انتخابات تامین نگردد و انتخابات در ماه اسد برگزار نشود، موقف اقای کرزی چه خواهد بود؟ از وظیفه کنار خواهد رفت و یا اینکه همین روش فعلی را که در پیش گرفته اند تکرار خواهند کرد. و تا تامین امنیت کامل در افغانستان منحیث رئیس جمهور افغانستان باقی خواهند ماند؟ اگر در انزمان آقای کرزی راه مناسبی برای ختم بحران در نظر گرفته اند، چه بهتر که همین اکنون ان طرح را، قبل از اینکه کشور بطرف بحران روان شود ارائه بدارند. اما آنچه که از همین حالا مشخص است این است که حکومت اقای کرزی بعد از اول جوزا مشروعیت خود را از دست میدهد ونمیتوان انرا حکومت قانونی و منتخب افغانستان خواند.

اقای کرزی بر ادامه قدرت خود پافشاری دارند در حالیکه تحلیلگران دوره کاری ایشان را یک دورۀ ناکام که بهترین فرصت ها را از دست داده است، میخوانند . در این صورت تلاش آقای کرزی برای باقیماندن در قدرت چیست؟ اگر ایشان نتوانستند در جریان هفت سال که پشتیبانی جامعه ی جهانی را با خود بهمراه داشت مصدر خدمت شوند و کشور را از مصیبت نجات بدهند، در دوره بعدی چه کار بهتر از دورۀ فعلی را انجام خواهند داد. شاید هم پاسخ اقای کرزی و تیم کاری شان این باشد که ما در دوره قبلی تجربه کاری نداشتیم و به اصطلاح خام بودیم که اکنون پخته شده ایم.

 شما پخته شدید اما ملت افغانستان در آتش سوختند ومصیبت از هر دوره دیگر، امروز در کشور ما بیشتر شده است.

 این پختگی شما، امنیت افغانستان را خام نمود تا جای که همین ناامنی دلیلی برای ادامه کار شما شده است.

 این پختگی شما بقیمت میلیارد ها دالر تمام شد که اگر در مسیر درست و مطابق پلان بمصرف میرسید ما امروز شاهد یک افغانستان آرام، متمدن، اباد و عاری از جنگ میبودیم.

مبصرین را عقیده بر این است که بهترین موقع برای اقای کرزی مساعد است تا در قدم نخست به قانون اساسی افغانستان احترام نموده و نقض قانون نکنند.  دوم، بدون اینکه کشور را بیشتراز این بطرف بحران بکشانند و عاملی شوند برای ادامه جنگ، خون ریزی و ازدیاد خصومت های زبانی، قومی و منطقوی، بهتراست از وظیفه استعفی بدهند و دموکراسی نوپای افغانستان را فدای قدرت طلبی خویش نسازند. در غیر آن مسوولیت هر حادثه ایکه بعد از اول جوزا در کشور بوقوع بپیوندد. مستقیما بدوش اقای کرزی و تیم همرایشان خواهد بود و ایشان در برابر ملت پاسخگو میباشند.

ملت افغانستان به یک رهبر قاطع، مصمم، صادق و خدمتگار ضرورت دارد تا با احترام به قانون اساسی در حفظ منافع افغانستان همت گمارد و راه را برای حکومت قانونمند که عدالت اجتماعی در ان تامین باشد، باز نماید. که متاسفانه حکومت فعلی افغانستان فاقد ان است.