آقای کرزی اگر فردا پیشمان نمیشوید

ملت با شما خواهد بود

نصیر خالد کانادا

nasirkhalidvoa@yahoo.ca

مدتها است که ملت قهرمان و دشمن ستیز افغان منتظر ختم تجاوز بر حریم مقدس کشور شان میباشند که متاسفانه سالهاست این مصیبت دوام کرده و راه حل اساسی آن جستجو نشده است. مبصرین را عقیده بر ایین است که بیشتر مشکلات از جانب کشور همسایه یعنی پاکستان بر افغانستان تحمیل میشود

بعد از فروپاشیی رژیم طالبها، مبارزه علیه تروریزم در سطح جهانی در کشور ما آغاز شد که بدبختانه و با تاسف تا کنون نه تنها تروریستان از بین نرفتند بلکه با حمایت مستقیم دولت پاکستان از قدرت و توانمندی بیشتر نیز برخوردار شده اند و مناطق زیادی را دوباره تحت کنترول خود دراورده اند سهل انگاری و نداشتن سیاست شفاف کشور های خارجی نیز  در به قدرت رسیدن طالبان اثر داشته است.  حادثه 8 ثور و بدنبال آن قضیه زندان قندهار یک واقعیت تلخ دیگر را بیشتر برملا ساخت که هنوز هم اجیران پاکستان در سطوح مختلف دولتی و ارگانهای امنیتی افغانستان سهم دارند و زمینه ها برای انجام اعمال خرابکارانه دشمنان مساعد میسازند. چنانیکه آقای امرالله صالح در روز استیضاح اش در ولسی جرگه بیان نمود: در قدم نخست راه برون رفت و مبارزه اساسی با تروریزم تغییر کلی در ساختار رژیم است. آقای صالح غیر مستقم به آقای کرزی فهماند که قبل از آنکه بیگانه ها را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان نمائید، بهتر است که مبارزه را در داخل اداره خودتان آغاز نمائید اجیران را شناسائی و به جزای اعمالشان برسانید و هم چنین آقای صالح رئیس عمو می امنیت از آقای کرزی سوال نمود که: چرا تروریستان در افغانستان بجرم جنایت و تجاوز آشکار بر حریم افغانستان اعدام نمی شوند

آقای کرزی در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه 15 ماه جون  با ابراز بیانات آتشین و احساساتی تروریستان و مسوولین دولت پاکستان را تهدید به عمل بالمثل نموده گفت جاده دو طرفه است و بعد از این ماهم حق داریم از این جاده برای تعقیب و کشتن تروریستان استفاده کنیم و گفتند بیت الله محسود، ملا عمر پاکستانی و ملا فضل الله باید بدانند که ما بدنبالشان خواهیم آمد. آقای کرزی در ادامه اضافه نمودند: که باید انتقام سالهای گذشته را از دشمنان گرفت. رئیس جمهور افغانستان اشاره نمود مردم افغانستان حق زندگی و دفاع از حریم مقدس خود را دارند و خاطر نشان ساخت که نباید دفاع ما با عذر و زاری باشد دفاعیکه بتواند ما را از مصیبت نجات بدهد پس افغانستان هم حق دارد تا به آنطرف سرحد برود و لانه های تروریزم را از بین ببرد

اقای کرزی در این کنفرانس خبری اضافه کرد: عبور تروریستان از سرحدات افغانستان این معنی را میدهد که خط دیورندی دیگر وجود ندارد، پس اگر پاکستانیها بخود این جرئت را میدهند که از سرحدات افغانستان برای انجام حملات تروریستی عبور کنند ما هم این حق را بخود میدهیم که از سرحدات عبور کرده و دشمن را در خانه اش نابود کنیم. وقتی قرار است ما کشته شویم، خوب بهتر است در آنطرف مرز کشته شویم. 30 سال مصیبت و تجاوز حوصله ما را به سر رسانیده است و باید ملا فضل الله و همفکرانش را در خانه خود شان بکشیم. وی اضافه نمود که بیت الله محسود، فضل الله و ملا عمر پاکستانی اجنتهای اداره استخباراتی پاکستان میباشند که بر علیه قوم پشتون در آنطرف سرحدات مبارزه می نمایند

در این کنفرانس خبری اقای کرزی، حرفهای جدیدتری نسبت به گذشته ها بگوش میخورد. ایشان از ظلم و شکنجه که بالای اقوام پشتون آنطرف سرحد توسط القاعده، تروریستان صورت میگیرد شدیدآ انتقاد نموده گفت: وظیفه افغانستان است که پشتونهای تحت ستم آنطرف سرحد را از ظلم القاعده نجات بدهد. در گذشته و مخصوصا دورۀ جمهوری مرحوم داود خان مساله طور دیگری مطرح میشد الحاق خاک های از دست رفته ی افغانستان، اما این بار آقا کرزی نجات اقوام پشتون ان طرف سرحد را از قید القاعده خواند که این معنی همدردی را با بردران آنطرف خط دیورند میرساند

بهر حال در گذشته نیز آقای کرزی انتقادی بالای سیاستهای نادرست زمام داران پاکستانی داشتند که با گذشت یکی دو روز قضیه فرق میکرد و حتی به معذرت خواهی نیز می انجامید. این مرتبه دیده شود که آیا واقعا رئیس جمهور کرزی با قاطعیت از گفتار خود دفاع خواهد کرد یا اینکه حرفی بود زده شد و تمام

نکته مهمی که اقای کرزی بایدی از ابتدای زمام داری خود به ان توجه مینمود مقابله با سیاست مداخله گری پاکستان بود اما این بار نیز که ایشان با قاطعیت ادعا میکنند افغانستان امروز، افغانستان دیروز نیست که بی صدا و بی جرئت باشد امید که حرفهای خود در عمل نیز پیاده نماید و اگر ایشان دوباره تغییر عقیده ندهند من یقین کامل دارم که ملت افغانستان که کاسه صبر آنها نیز از مداخله پاکستان به سر رسیده است در کنار ایشان ایستاد خواهند شد

مساله دیگری که تشویش میان تحلیلگران بوجود اورده است، مشکل اقای کرزی با اقوام پشتون است که گفته میشود ایشان در جریان چند سال پشتیبانی آنها را از دست داده است و امید میبرند که گفتار اخیر اقای کرزی صرف بمنظور خوش نگهداشتن و جلب حمایت اقوام پشتون هر دو طرف سرحد نباشد و اقای کرزی فراتر از ان یعنی به حفظ منافع ملی بکشور بی اندیشند

در پایان با ذکر مجدد این مساله که در قدم اول باید اقای کرزی پیشنهادات رئیس عمومی امنیت آقای امرالله صالح را در نظر بگیرند اول پاکسازی را از جمع خود شروع و بعد عزم سفر به آنطرف سرحد را نمایند، نتیجه بهتر بدست خواهد امد. دست نشانده های دولت پاکستان از قصر ریاست جمهوری تا رده های پائین باید هرچه سریعتر شناسائی، رفع مسوولیت و مورد مجازات قرار بگیرند

در نگاه آشنایان دشمنیست

خنده هاشان خنده ی اهریمنیست

این جماعت محو آب و دانه اند

با زبان مردمی بیگانه اند

کس از ایشان آشنای راز نیست

ساز شان با اهل معنی، ساز نیست

روی هر کو با شرف تر، زردتر

کامران تر، هر که او نا مرد تر

 و در قدم بعدی باید به اساس پیشنهاد آقای امرالله صالح رئیس امنیت شما، تروریستان خارجی که در افغانستان  بجرم ارتکاب جنایت دستگیر شده اند مورد مجازات شدید قرار گیرند

در اخیر پیشنهاد مینمایم اگر جناب کرزی واقعا پای گفتار تان ایستاد میباشید پس بهتر است تا هرچه سریعتر با یک فراخوان عمومی حرفهای تان را با ملت قهرمان افغانستان نیز در میان گذاشته و ملت افغانستان را که سالها رنج ظلم و شکنجه پاکستان را متحمل شده اند در تصمیمگیری این مساله ملی شریک سازید و اجازه بدهید تا حداقل برای یکبار اگر هم شده ملت افغانستان بالای سرنوشت خود تصمیم بگیرند و واقعا بجا خواهد بود تا در یک تصمیم ملی، قاطعیت مردم افغانستان به پاکستانهای نمایش داده شود که دیگر مردم افغانستان تجاوز پذیر نیست و به دشمنان جواب دندان شکن میدهند. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.