از اکه سخی به ملالی جویا

اکه سخی مونتریال کانادا

sakhigak@yahoo.ca

اکه نصیر سلام، شیر مادر سرت حلال که اخ دل کل اوغانها ره کشیدی. مه خو از دست ه لچری های هی دیده درای ملالی که ک تعداد لوده ها اوره شیردخت افغان میخانند، دلم به ترقیدن رسیده بود. هی زنکه بی ابرو میایه و ده پشت تلویزیونهای بی مسوولیت می شینه و هر چه دل پر عقده ش که خاست میگه. خو هی کله کدوی بی مغز همیقه فکر نمی کنه که کل ملته دو و دشنام میته مثل چرچرک گپ میزنه. تو باز هو شکیب کله پوکه ببین که قواریش بودنۀ بگیل واری میمانه کتی ملالی کله شور میته و واه واه میگه، مسکین یار، به گفته بابه مراد مکتب گریز بی کله ره بگو که باز هوره پیلته میته که بیشتر دست واشوری کنه. بعد از اونها لالا خطاب همرایش تنبور زد  و ده اخر هم برش سی دی های قران شریف تحفه داد که هی دختر بی حیا حتی قران را ماچ نکده و ده یک گوشه ماند. کل تلویزیونچی ها مثل غلام  با ملالی برخورد کدن اما تو اکه نصیر اول خو ده تلویزیون بابه قادری دل مردمه یخ کدی. تو نه از لچری ملالی ترسیدی و نه از هوادارهای جلترنگی هایش، مردانه گفتی و لرزه به اندام هی بیدینها انداختی. وختی ده انترنت جواب هوادارای جویا را دیدم. باز به تو صد افرین دادم، تو خو اصلا مغز های هی کافر های از خدا بیخبر ره هدف قرار دادی و سوالهای خوب کدی، اما ای بی عقلهای کله پوچ عوضیکه جواب تره بتن به تودشنام فرستاده و حرفهای که شایسته شخصیتهای کوچک خودشان اس به تو حواله  کدن. اما نوش جانت بابه نصیر که یکی گفتی و پخته گفتی و حریفاره مثل بید لرزاندی. حالی باید برن و یک وکیل قوی بگیرن تا جواب سوال های تره بتن.

مه خو آدم تشویشی استم، رفتم ده اطاقهای دگه مردم، اول ده اطاق اوغان جرمن رفتم. ده اونجه مه کلگی آدمهای مریضه دیدم که بر خوشنودی بیگانه ها دیگه مردمه توهین و تحقیر میکنن. خسته شدم و رفتم ده کوته کابل پرس، خدا به تو لالا نصیر روز نیکی بته ده کابل پرس گپهای زیاد خاندم متوجه شدم ک هی پالوانها بگیله خلیفه میر هزار هیتو چت کده که برشان راه گریز باقی نمانده. ده کابل پرس یگان بی عقل تره توهین کده بود و یگان اوغان خوب به بسیار نیکی از تو یاد کده بودن. ده میان نبشته های مردم مه خاندم که یک بی عقل ساده ده مورد تو نوشته کده بود که تو تفرقه افگن هستی و کاری بجز ایجاد بدبینی و نفاق نداری. بار دیگه نوشته تره ده مورد ملالی جویا خاندم. تو ده اونجه از وحدت اوغانا گفته بودی و بر جویا نصحیت کده بودی که نفاق میان افغانها  نیاندازه، باز چطور هی آدمهای لوده تره متهم به تفرقه افگنی کده بودن. دلمه طاقت نگرفت رفتم ده مهمانخانه خودت و سر زدم ده بخش نوشته هایت و دیگه مردما ره. اول خو باز به تو صد افرین دادم، چرا که ده پالوی نوشته های خودت نوشته گنگس گاو زنبور ماننده  به نام معصوم مشایع که تره بسیار بد گفته دیدم، اما تو همو نوشته ره هم در مهمانحانه ات نشر کدی. بهر حال، مه تمام نوشته های تره خاندم، خدا تره خیر بته تو خو غیر از وحدت و بیادری و محبت و بخشش چیزی دیگی نگفتی. حیران ماندم که چرا هی بدبختا تره مهتم به بی اتفاقی ورهبر پرستی و .....و میکنند. آخر یکدفه خو همونا بیاین ده مهمانخانه انترنتی تو و تره از روی نوشتایت بشناسند

مه برت میگم لالا نصیر، ملالی جویا و طرفدارهایشه ده سه کنجی گیر کتی هیلا نتی لالا که ده خوب جای گیرشان کدی،  جویا و هوادارهایش بیخی جام مانده اند که حالی چه کنند. ده کل دنیا رسوای عام و خاص شدند. هیتو لالا نصیر پرده از چهره های سیاه و شوم شان برداشتی که بعد از این باید چادری به سر کنند تا مردم برویشان تف نیادازند. هینی ره میگن مبارزه و کاکه گی و ومردم دوستی. دمت گرم سردار گل خوار نشی. حال دیگه ما اوغانا کلگی منتظر هستیم که هی زنیکه بی آبروی دست واشور تاریخ دیگه چی گپی بر زدن داره و باز کی ره دو میزنه. خو از قدیمها بزرگهای ما گفته اند که: از کاسۀ شکسته و زن شلیته خدا نجات بته.

مه خو گپ زیاد یاد ندارم، فقط منحیث یک پیر جهان دیده که گرم و سرد روزگاره زیاد دیدیم به تمام وطندار ها حتا بخودت لالا نصیرمیگم که سی سال جنگ سر مردم بدبخت و بیچاره ما به بسیار سختی و بییچاره گی تیر شد و بسیاری از شما ها که ده رادیو و تلویزیون از درد وطن یخن پاره میکنین و یگان تای تان میگین که سی سال اس اوغانستانه ندیدن. شما ره به هرچه که نزد تان مقدس اس، اگه مسلمان هستین به پروردگار عالم- اگر بیطرف هستین شما ره بمردم شریف و مظلوم وطن اگر کمونست هستین شما ره به لینن و مائو اگر هندو هستین شماره به گاو های هندوستان خلاصه بهر دن و آئینی که هستین قسم میتم که بر پیدا کدن یک لقمه و یا شهرت کذائی دست از سرکل مردم بردارین و بگذارین که مردم ده اوغانستان ده کنار هم زندگی کنند. اینجه خو ساعت کل شما تیراس. نان داشتین میخورین و اگه نداشتین دولت برتان میته و بخدا قسم اگه تا دم مرگ هم بسیاری از شما گرداننده ها، نطاقها، گوینده های موفق و ژورنالستان و نویسندگان به وطن نمیرین. وختی نمیرین خو دیگه هیقه از نام وطن و مردم و خدمت بمردم عشق وعلاقه و مبارزه گپ نزنین آخر مبارزه زیر لیاف هم میشه. از ترس ده همینجه ده محافل مردم ظاهر نمیشن که شما کسی چیزی نگویه،  باز حرف از وطن و مردم میزنین. مرد  واقعی در همی شرایط کسی اس که بره مرگ و بدبختی و رنج و مصیبته ده داخل وطن قبول کنن و ده کنار مردم خود قرار بگیرند. طوطی واری گپ زدن آسان اس اما بیاین مردانه داخل میدان شوین ده غیر از او برین شما را بخود تان قسم دست از سر کل مردم مسلمان و بدبخت ما بردارین.

هی رهبر رستی و شخصیت پرستی را یک طرف بانین که بدرد نمیخوره. دشمنای مردم اوغانستان در جریان سی بسیار مردمهای شریفه  که میتانستن دلسوزان خوب ده آینده اوغانستان باشند از بین بردن و میدانه بر دست نشانده های خود خالی نمودن یک ذره سر عقل بیاین و دیگه فریب گپهای هر کسه نخورین. شما ره بخدا سوگند همی قواری ملالی جویا به ادم میمانه. از سر و رویش نفرت و انزجار میباره، چشمهایش مثل مرغ دزد ها واریست. رنگش سیاه مثلیکه ده حمام آی اس آی کار میکده که هیتو سیاه شده اس. مه گپهای خوده ده همینجه ختم میکنم، باز انشاالله ده اینده همرای شما وطندارها قصه خاد کدم سخی یارتان. اما یک گپه دخ آخر برت تکرار میکنم لالای گل، حالیکه جویا و هوادارایشه ده سه کنجی گیر کد تره بخدا که هیلایش نتی و تا مثل آدم جواب تره که جواب بر ملت اس نداده نمانیش، هی لچر آخر پایش ده گل گیر مانده و تا میتانی ده گل داخلش کو که قواره منحوس و آواز بوم مانندشه نه ببینیم و نه بشنویم. ملالی جویا و لوکوندارهایش ا به سوالها جواب بتین یا قور بگوئین.

                                                                             اکه سخی

                                                                          مونتریال - کانادا