گرفته شده از سایت وزین فراتر از مرز ها   http://www.faratarazmarzha.org

اميري- شاه سوار

سايت افغان- جرمن آنلاين:
احمد شاه مسعود زرد شتي است ؟

بزرگان ورهبران سايت فراتر از مزها، بااخلاص حضور شما عزيزان سر تعُظيم فرود مي آورم و ازخداوند متعال براي جمله شما ، عمر پر بركت وآزاد انديشي تمام تمنا دارم.

 زياد وقت نميشود ، كه با سايت آزاد و غيروابسته شما آشنا شده ام. روز هاي اول، فكرميكردم وابسته احزابيد، یا اخواني هستيد، یاازجمله  پرچمي هاي نو انديش وگاهي هم فكر ميكردم ماوويست هستيد، بعدآ ، كه اشتباهات زياد شد، تصميم گرفتم در آزاد انديشي شما بي انديشم .

من ، تقريبا پنجا تا شصت سايت افعاني (به گفته هم كاران قلمي شما افغانستا ني) رادق الباب ميزنم، نود ونه درصد سايت ها، جاي عقده گشاي اند، بعضي سايت ها، از حد مي گزرانند ، در جاهاي حتي به سرحد خفقان ميرسند، دروغ هاي را سربه سرميكنند كه شنيده باشيد دروغ شاخ دار، كه از بال ودم اش بگيري از جاي نخيزد. اين ياوه سرايان، در جنون قبيله پرستي آنقدر فرو ميروند ، كه حتي به حيثيت واعتبار سايت هاي هم عقيده شان نيزفكر نمي كنند. من مدت ها در سايت افغان جرمن آن لاين ، مقالات معروفي , سيستاني وامثال آنهاراميخوانم ، به طرز فكر آنها نيز كاملا آشنا شده ام. سايت مذكوررا ميگويند مربوت افغان ملتي ها، افغان نازي( به گفته محترم داكترصاحب همت فاريابی  اوغان ذلت(به گفته محترم ميرزاي) وحزب افغان ملت (به گفته سايت شما)  است. فكرميكردم اعضا اين حزب، آدم هاي باسوادومتكي به يك تفكر علمي هستند . ولي متاسفانه، يا از سواد كامل برخوردار نيستند و يا آنها ، مشكل قبيله پرستي دارند . زمانیكه ، درد ومرض عايد حالشان ميشود، نيك و بدرا ازهم تشخيص نميدهند، راست ودروغ را فرق نمي گذارند ، در يك كلمه دنياي هزاررنگ راسياه وسفيد ميبينند . دووسه روز پيشتر، كه به سايت هاي افغاني سرزدم، يكي يكي پيش رفتم تا نوبت به سايت افغان-جرمن رسيد؛ آنجا، قلم فرسايان قبيله گرا به ظن خو د ، احمدشاه مسعود قهرمان ملي كشوررانيمه ملي خوانده،  نويسنده ها وشاعران سرزمين مارا مداح قلمداد نموده  و توهين كرده اند. من هم حق به جانب شان ميدانم ، چون از نظراين طايفه، نبايد غيرازقوم پشتون ، از قوم ديگري لقب قهرماني بگيرد.ديگراقوام تنها وتنها ميتوانند وطن فروش وخاين باشند، نه قهرمان.  مگرشما، تاريخ افغانستان را نخوانده ايد ، كه ديگر اقوام جزدزد,سركش,اشرارووطنفروش كسي ديگري ندارند.تاريخ شاهد است،  كه ازقوم پشتون همه اميرالمومنين , بابا , بابا كلان , وطنپرست وقهرمان اند. به طور مثال، ميرويس نيكه ازملت پشتون , احمدشاه بابا از ملت پشتون,امير شيرعلي,اميردوست محمد,امير .............. اميرالمومينين همگي پشتون,ظاهرشاه باباي ملت پشتون,نورمحمد تركي القاب تغير ميكندرهبر خلاق پشتون,حفيظ الله امين ستاره شرق پشتون, نجيب قهرمان پختونوالي پشتون وكور ملا محمد عمرآخند ، اميرالمومينين پشتون. پله ديگر ترازو از ديد عدالت تاريخي تاريخ نويسان مزدور، وليخان دروازي بزدل ووطنفروش كه اعدام شد تاجيك ,حبيب اللله خان خادم دين اشرار خايين و وطنفروش اعدام شد تاجيك, محمد طاهر بدخشي جداي طلب وخايين اعدام شدازبيك, مولانا بحرالدين باعث طغيانگروآشوبگر اعدام شد تاجيك,عبدالخالق قاتل و وطنفروش اعدام شد هزاره,عبداللله آهنگرپور وطنفروش اعدام شد پنجشيري,مجيد كلكاني دزد ووطنفروش اعدام شد تاجيك,علي مزاري وطنفروش اعدام شد هزاره ,جنرال دوستم ازبيك واستاد رباني كه در قيد حيات اند خاينين . اين ها همه، واقعيت اند مانند واقعت ديگري ، كه در سايت افغان-جرمن جديدا نشريافته است .

 نوشته تحت عنوان (احمدشاه مسعود مسلمان يا زردشتي)اين محقيق بزرگوار، نظر به شواهد و اسناد معتبري كه حتي خودوياران چرند نويسش راقناعت نميدهد، به اثبات رسانيده، كه احمد شاه مسعود زردشتي است(نمي خواهم اثبات آنهارا كه نوشته اند ضميمه نوشته ام سازم، دوستان اگر در نوشته من شك دارند، به سايت افغان-جرمن سر بزنند). واي برحال وآينده چنين قلم بدستانی ، كه با اين همه كوردلي ونابيناي، به چشم حقيقت بين جامعه درروزروشن خاك مي پاشند. اي كاش، دلايل دروغ حد اقل نزديك به راست را مي آوردند تا براي جواناني كه از گذشته وتاريخ ايران زمين خبر ندارند، قابل باورميشد. دلايل قناعت بخشي ، كه بتوان مسعود وياران معسود رابه زردشتي بودن متهم كرد، زياد هست. من ، داوطلبانه به كمك ايشان شتافته، نكات اندكی را براي شان نقل ميدهم ، تا آنها با مهارتی كه دارند، هزار چندش سازند. دلايل را ذيلا تحرير ميدارم:

1- احمدشاه مسعود سخت پايبند اپانيد آهورامزدابود.

2- دايم، نيك ميگفت, نيك مي انديشيد ونيك عمل ميكرد.

3- يكتاپرست بود، جزازخداازهيچ كس فرمان نميگرفت.

4- چون يزدگردعليه، استلا بود،ازدروغ وفيتنه به خدا پناه ميبرد.

5- چون سپنتمان زردشت، مردم ووطنش را دوست ميداشت.

6- ازتبار وقوم زردشت سپنتمان تاجيك بود.

7- چون ساسانيان، به اديبان وشاعران ارج ميگذاشت.

8- چون فردوسي، به زبان ، فرهنگ وتاريخش عشق ميورزيد.

9- چون رستم ، دستان جنگ داد را بر بي داد ترجيح ميداد.

10- چون فريدون ، از وادي پدرام براي بند كشيدن ضحاك آمد.

11- چون تبار زردشتي اش، به اسيران حنگي دلسوزي داشت ، آنهارا به يكتا پرستي مشرف ميكرد.

12- هرگيزاسيران جنگي را نه كشت مال آنهارا غنيمت نكرد.

13- دشمنش را هر گزازپشت خنجر نمي زد.

14- كلام خدا را وسيله ونيرنگ براي رسيدن به مقصد نميكرد.

15- چون ابو مسلم خراساني ، در حال سخنراني جان داد.

16- چون شاهپور، در برابر بي خدايان ايستاد، سرزمين هاي را از آسيا تا اروپا ، از اشغال بيرون كرد، يكتا پرستان را آزادي بخشيد، كمونيسم روسي راشكست,امپريالزم امريكاي را سري جايش نشاند وعربي گراي را رد كرد.

17- چون اسلاف بزرگوارش الگوي جوانمردي وشبگردي شد.

18- چون آرش، كمان كش ونيزه زن گرديد .

به يقين ، به فردوسي زمان نيازمنديم تا حماسه آفريني هاي احمد شاه مسعود را به داستان كشيده، شاه نامه ديگري بي آفريند ، تا براي ابد اين فرهنگ واين زبان پايدار ومسعود قهرمان سرزمين مهر بماند .انديشه هاي مسعود بزرگ را بايد مكتب ساخت ودر آن مدرسه به نسل آينده نكو سخن گفتن، نكو انديشي ونكو كاري را تعليم داد. درست همانا مسعوديسم راهش پر رهرو روحش شاد ويادش گرامي باد. باز ميگرديم به اصل مطلب ، واقعا مسعود چنين اوصاف را داشت .اين يك حقيقت است. من ميپرسم اگردارنده چنين اوصاف زردشتي است ، پس اوصاف مسلمان را براي من كم سواد تشريح كنيد. ولي حقيقت آن است كه دوستان شونيست از بيهوده گوي لذت  ميبرند.شايد هم با خواندن چنين سفسطه ها ، شبي را خواب آرام داشته باشند.چون درمورد اوصاف نيك مسعود كفرومسلمان آنقدر نوشته اند ، كه تا پيروان منحني كور ملا عمر در اروپا وامريكا زنده اند ، حرارت بدن شان در سطح هذيان خواهد ماند. نه خواب برايشان است و نه هم آرامش. اكثر ايشان ثبت دفتر مراكز رواني اندو داكتران رواني از تشخيص حساسيت ايشان نا توان اند . چون اين طايفه نه از خوردن , نه ازنوشيدن ونه هم از پوشيدن حساسيت دارند. معالجه نمي شوند؛ به روح پاك حبيبي صلوات فرستاده ، به جعل كاري وياوه سراي مي پردازند وآنقدردروغ شاخدار مي نوسند ،  كه خواننده هم شاخ مي كشد

      اميري- شاه سوار
      از بغلان مركزي